Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Lovrup Vandværk

Lovrup Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Lovrup Vandværk

Lovrup Vandværk ligger knap en halv kilometer vest for Lovrup by. Vandværket har tilladelse til at indvinde 45.000 m3 grundvand pr. år. Indvindingen sker fra to boringer DGU nr. 158.535 og 158.897. Boringerne er placeret på vandværksgrunden.

Borings
DGU nr.
Borings
dybde
 m.u.t.
Filter
m.u.t.
Magasin
Lerdække
i meter
Vandtype
 
Status
 158.535
23,5
19,5 - 23,5
Øvre primære magasin
6,5
Ax
 Aktiv
158.897
27
18 - 24
Øvre primære magasin
8
Ax
 Aktiv 

Oplysninger om Lovrup Vandværks to indvindingsboringer

Begge boringer er filtersat i det øvre primære magasin, som har stor sårbarhed. Grundvandet, der indvindes , er vandtype Ax - 'x' fordi vandet indeholder nitrat samtidig med, at jernindholdet er over 0,2 mg/liter. Modelberegninger viser, at knap 50% af grundvandet er mindre end 25 år undervejs i den mættede zone i jorden, før det når indvindingsfiltrene. Det er dermed hovedsageligt ungt vand, der indvindes. Godt 15% af vandet er dog ældre end 100 år.

Råvandet ved begge indvindingsboringer, DGU nr. 158.535 og 158.897, har lille indhold af nitrat på 1-3 mg/liter. Sulfatindholdet i den ældste af de to boringer, 158.535, hvorfra der foreligger en række råvandsanalyser er forhøjet med værdier på omkring 60 mg/liter og med en svag stiigende tendens. Fra den nyeste af de to indvindingsboringer er der kun en råvandsanalyse, men den viser sulfatindhold i samme niveau, nemlig 64 mg/liter. Der er ikke truffet pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i Lovrup Vandværks indvindingsboringer. I begge boringer er indholdet af aggressiv kuldioxid forhøjet med værdier omkring 25 mg/liter. Desuden er der forhøjede værdier af ammonium, jern og mangan i råvandet. I analyser af rentvandet er indholdet af nitrat og sulfat stabilt med værdier på henholdsvis 2-4 mg/liter og cirka 70 mg/liter. Rentvandet er desuden analyseret for pesticider og andre miljøfremede stoffer - dog uden fund.

På basis af indvindingstilladelsen på 45.000 m3/år er der beregnet indvindingsopland og grundvandsdannende opland for Lovrup Vandværks to indvindingsboringer. Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet, hvor der strømmer vand hen til boringerne. Det strækker sig cirka 4 kilometer under Overby og Råbjerg Plantage i retning mod nordøst. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinet og hen mod boringerne. Modelberegningerne viser, at det grundvandsdannende opland strækker sig i den nordøstligste halvdel indvindingsoplandet.

Det øvre magasin er som resultat af kortlægningen kategoriseret som det "primære magasin". Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er det i forhold til det primære magasin, at indsatsen for grundvandsbeskyttelse skal rettes. Da indvindingsoplandet til Lovrup Vandværk er beliggende inden for området med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og da samtidig indvindingen sker fra netop det øvre magasin, er zoneringen foretaget i forhold til det primære magasin. Magasinet er i hele indvindingsoplandet sårbart over for nitrat. Men da der ikke dannes grundvand i de vestlige 3/5 dele af oplandet, er det kun de arealer, hvor der sker grundvandsdannelse, som er afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen er kun den nordøstligste del NFI - den del der ligger øst og nord for Råbjerg Plantage - der er udpeget som indsatsområde (IO).

Der er ikke kortlagt forureningslokaliteter i indvindingsoplandet til Lovrup Vandværk.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Tykkelse af grundvandsmagasiner

Akkumuleret tykkelse af ler over magasiner

Nitratsårbarhedszonering

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Indsatsområde (IO)

Grundvandsdannelse

Grundvandsdannende oplande til indvindingsboringer

Vandtype af råvand i vandværkets boringer

Dybde til nitratfront

Pesticidanalyser af vandprøver fra boringer

Skovrejsning - ønsket og uønsket

Kortlagte muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport