Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Frifelt Vandværk

Frifelt Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Arrild Vandværk

Frifelt Vandværk ligger centralt i Frifelt by. Vandværket har tilladelse til at indvinde 170.000 m3 grundvand pr. år. Indvindingen sker fra tre boringer DGU nr. 149.394, 149.464 og 149.520. Boringerne er alle filtersat i det øvre magasin og placeret på vandværksgrunden.

Borings
DGU nr.
Borings
dybde
 m.u.t.
Filter
m.u.t.
Magasin
Lerdække
i meter
Vandtype
 
Status
 149.394
49,5
37 - 49
Øvre primære magasin
29 
C
 Aktiv
149.464
53,5
38,7 - 50,7
Øvre primære magasin
7,8
C
Aktiv
149.520
52
40 - 52
Øvre primære magasin
10
Bx
 Aktiv 

Oplysninger om Frifelt Vandværks tre indvindingsboringer

Indvindingen sker i alle tre boringer fra det øvre primære magasin, som har stor sårbarhed. Grundvandet, der indvindes ved de to ældste boringer, er vandtype C. I den yngste - DGU nr. 149.520 - er vandtypen Bx. Modelberegninger viser, at lidt over 50% af vandpartiklerne er mindre end 25 år undervejs i jorden, indtil de når indvindingsfiltrene. Det er dermed hovedsageligt ungt vand, der indvindes. Cirka 10% af vandet er dog ældre end 100 år.

I ingen af de to ældste boringer, DGU nr. 149.394 og 149.464, er der truffet nitrat, men der er i 2007 registreret et enkelt fund på 2 mg/liter nitrat i den yngste boring. I alle tre boringer er sulfatindholdet forhøjet med koncentrationer på mellem 60 og 70 mg/liter, hvilket indikerer, at magasinet er mindre godt beskyttet. De seneste råvandsanalyser viser et stigende indhold af BAM i de to ældste boringer - i begge dog under drikkevandskriteriet på 0.1 μg/liter. Der er ikke i råvandet til vandværkets tre aktive indvindingsboringer truffet andre miljøfremmede stoffer. Inden for indvindingsoplandet er der i tre andre boringer truffet pesticider. Den ene af disse boringer er en af vandværkets nu sløjfede indvindingsboringer.

Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for de tre boringer er beregnet på basis af en ligelig fordeling af indvindingstilladelsen. Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet, hvor der strømmer vand hen til boringerne. Det strækker sig cirka 5 kilometer i retning mod øst-nordøst. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinet og hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland strækker sig i næsten hele indvindingsoplandet øst og nordøst for Vodder.

Frifelt Vandværks indvindingsopland ligger overalt uden for OSD. Derfor er det magasinet, hvorfra indvindingen sker, der har status som det primære magasin. Da Frifelt Vandværk alene indvinder fra det øvre magasin, er zoneringen foretaget i forhold til dette magasin, som også er det som indsatsen for grundvandsbeskyttelse skal rettes imod. Det øvre magasin er sårbart overfor nitrat i hele indvindingsoplandet, hvor der også dannes grundvand. Hele oplandet er derfor udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, er hele NFI og dermed indvindingsoplandet udpeget som indsatsområde (IO).

I den vestligste del af indvindingssoplandet er der kortlagt tre V1 lokaliteter, som alle er beliggende indenfor en afstand på 200 meter i forhold til indvindingsboringerne. Ved en af lokaliteterne er der påvist jordforurening med benzin og dieselolie.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Tykkelse af grundvandsmagasiner

Akkumuleret tykkelse af ler over magasiner

Nitratsårbarhedszonering

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Indsatsområde (IO)

Grundvandsdannelse

Grundvandsdannende opland til indvindingsboringer

Vandtype af råvand i vandværkets boringer

Dybde til nitratfront

Pesticidanalyser af vandprøver fra boringer

Skovrejsning - ønsket og uønsket

Kortlagte muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport