Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Døstrup Vandværk

Døstrup Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Døstrup Vandværk

Døstrup Vandværk ligger i den østlige udkant af Døstrup by. Vandværket har tilladelse til årligt at indvinde 110.000 m3 grundvand. Indvindingen sker fra boringen DGU nr. 158.963. Boringen er etableret i 2012 og er placeret i en lille lund cirka 100 meter øst-nordøst for vandværksgrunden. Den er filtersat i øvre primære magasin. Desuden har vandværket en lidt ældre boring, DGU nr. 158.729, der ligeledes som er filtersat i det øvre magasin. Denne boring er placeret på vandværkets grund og fungerer som pejle og reserveboring.

Borings
DGU nr.
Borings
dybde
 m.u.t.
Filter
m.u.t.
Magasin
Lerdække
i meter
Vandtype
 
Status
 158.729
100
55 - 61
Øvre primære magasin
35 
D?
 Reserve
 158.963 
66 
58 - 64 
Øvre primære magasin
38
D
 Aktiv

Oplysninger om Døstrup Vandværks to boringer

Indvindingen sker fra boringen, DGU nr. 158.963, som er filtersat i det øvre primære magasin. Magasinet har i de vestligste knap fire kilometer af indvindingsoplandet, herunder ved kildepladsen, en lille nitratsårbarhed. I de østligste godt fire kilometer af indvindingsoplandet er sårbarheden derimod stor. Grundvandet, der indvindes ved boringen, er vandtype D og modelberegninger viser, at 30% af vandpartiklerne er mindre end 25 år undervejs gennem jorden, mens godt 12% er mere end 200 år underevjs til boringen. Der er ikke fundet nitrat i boringen og sulfatindholdet er usædvanligt lavt, nemlig mindre end 3 mg/liter. Der er ikke registreret pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i boringen.

Reserveboringen, DGU nr. 158.729, er filtersat i det øvre primære magasin i samme niveau som indvindingsboringen. Heller ikke i denne boring er der registreret nitrat eller pesticider og sulfatindholdet er lavt. Det fremgår ikke af redegørelsen hvilken vandtype råvandet ved boringen er, men det er formentlig type D som i indvindingsboringen.

Døstrup Vandværk har tidligere haft problemer med misfarvet brunt vand. Problemet er, siden den nuværende indvindingsboring blev taget i drift, øjensynligt ikke længere til stede.

Der er på basis af indvindingstilladelsen på 110.000 m3/år beregnet indvindingsopland og grundvandsdannende opland. Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet, hvor der strømmer vand hen til boringerne. Det strækker sig cirka 8 kilometer i retning mod øst-nordøst til et område nord for Nørrehede øst for Lovrup Skov. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinet og hen mod boringerne. Der sker grundvandsdannelse i den vestlige del af indvindingsoplandet, hvor sårbarheden er lille. Men der tilføres også vand til magasinet fra den østligste sårbare del af indvindingsoplandet.

Det øvre magasin er som resultat af kortlægningen kategoriseret som det "primære magasin". Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er det derfor i forhold til dette magasin, at indsatsen for grundvandsbeskyttelse skal rettes. Den del af indvindingsoplandet til Døstrup Vandværk, der er beliggende inden for området med særlige drikkevandsinteresser (OSD), er derfor zoneret i forhold til det øvre magasin. Magasinet er i OSD sårbart overfor nitrat, og i en del af området sker der grundvandsdannelse. Denne del af indvindingsoplandet er derfor udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Og på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen er den del NFI, der strækker sig øst for Lovrup Skov, herefter udpeget som indsatsområde (IO).

Der er ikke inden for indvindingsoplandet kortlagt forurenede lokaliteter.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Tykkelse af grundvandsmagasiner

Akkumuleret tykkelse af ler over magasiner

Nitratsårbarhedszonering

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Indsatsområde (IO)

Grundvandsdannelse

Grundvandsdannende opland til indvindingsboringer

Vandtype af råvand i vandværkets boringer

Dybde til nitratfront

Pesticidanalyser af vandprøver fra boringer

Skovrejsning - ønsket og uønsket

Kortlagte muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport