Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Arrild Vandværk

Arrild Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Arrild Vandværk

Arrild Vandværk ligger i den nordvestlige udkant af Arrild by ved den sydlige rand af Arrild Ferieby. Vandværket har tilladelse til årligt at indvinde 150.000 m3 grundvand. Indvindingen sker fra boringen DGU nr. 150.745, der er filtersat i det dybe magasin og er placeret på vandværksgrunden. Desuden indvindes fra boringen DGU nr. 150.440, som er filtersat i det øvre magasin. Denne boring er placeret godt 150 meter VNV for vandværket.

Borings
DGU nr.
Borings
dybde
 m.u.t.
Filter
m.u.t.
Magasin
Lerdække
i meter
Vandtype
 
Status
 150.440
34
28 - 34
Øvre primære magasin
8,5 
B
 Aktiv
 150.745 
203,5 
180 - 202 
Primær magasin
 23
D
 Aktiv 

Oplysninger om Arrild Vandværks to indvindingsboringer

Indvindingen i den korte boring, DGU nr. 150.440, sker fra det øvre primære magasin, som har stor sårbarhed. Grundvandet, der indvindes ved denne boring, er vandtype B og modelberegninger viser, at kun 2% er ældre end 50 år. Vandet indeholder knap 10 mg/liter nitrat og knap 30 mg/liter sulfat. Der er, siden kortlægningen blev afsluttet, i 2015 registreret 0.12 μg/liter BAM.

Den dybe boring, DGU nr. 150.745, indvinder fra det nedre primære magasin nitratfrit grundvand med et lille sulfat- og kloridindhold. Magasinet vurderes at være velbeskyttet med en lille sårbarhed. Vandtypen er D, og der er ikke registreret værsentlige variationer i nitrat-, sulfat- og kloridindholdet. Der er ikke fundet pesticider i vandet. Der er dog et forhøjet indhold af jern, mangan og ammonium i råvandet.

Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for de to boringer er beregnet på basis af en ligelig fordeling af indvindingstilladelsen på 150.000 m3/år. Indvindingsoplandet til den korte boring er sammenfaldende med det grundvandsdannende opland og strækker sig 3/4 kilometer i retning mod nordøst. Indvindingsoplandet til den dybe boring strækker sig knap 2 kilometer mod øst. Her sker en del af grundvandsdannelsen i den nordøstlige del af indvindingsoplandet, mens en anden del af grundvandet dannes i den sydøstlige del af oplandet, og endelig dannes en del af grundvandet øst for indvindingsoplandet.

Det øvre magasin er som resultat af kortlægningen kategoriseret som det "øvre primære magasin". Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er det derfor i forhold til dette magasin, at indsatsen for grundvandsbeskyttelse skal rettes. Da begge indvindingsoplande ved Arrild Vandværk er beliggende inden for området med særlige drikkevandsinteresser (OSD), er zoneringen sket i forhold til det øvre magasin. Magasinet er i området sårbart overfor nitrat, og der sker en stor grundvandsdannelse. Begge indvindingsoplande er derfor udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen er hele NFI og dermed begge indvindingsoplande udpeget som indsatsområde (IO). 

Der er inden for indvindingsoplandene kortlagt tre lokaliteter på V1 niveau.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Tykkelse af grundvandsmagasiner

Akkumuleret tykkelse af ler over magasiner

Nitratsårbarhedszonering

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Indsatsområde (IO)

Grundvandsdannelse

Grundvandsdannende oplande til indvindingsboringer

Vandtype af råvand i vandværkets boringer

Dybde til nitratfront

Pesticidanalyser af vandprøver fra boringer

Skovrejsning - ønsket og uønsket

Kortlagte muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 150.440

DGU nr. 150.745

DGU nr. 150.396