Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Administrative områder

Administrative områder

I Arrild m.fl. området er der som et resultat af kortlægningen afgrænset - og siden via en bekendtgørelse formelt udpeget - en række arealer, som spiller en central rolle i forbindelse med blandt andet grundvandsbeskyttelse og den offentlige administration. Det drejer sig om områder med særlige drikkevandsinteresser, OSD, indvindingsoplande til almene vandværker, IVO, nitratfølsomme indvindingsområder, NFI, samt indsatsområder (for beskyttelse af grundvand), IO.

Arrild m.fl. kortlægningsområdet blev i årene omkring årtusindskiftet etableret af det daværende Sønderjyllands Amt som led i opgaven med zonering af grundvandsbeskyttelsen. Hensigten med zoneringen var at prioritere drikkevandsinteresserne og sikre en ren og velbeskyttet grundvandsressource. Som led i zoneringen blev der på grundlag af en detaljeret grundvandskortlægning afgrænset forskellige administrative områder: Områder med særlige drikkevandsinteresser, Indvindingsoplande til almene vandværker, Nitratfølsomme indvindingsområder samt Indsatsområder (for beskyttelse af grundvandet). Disse blev siden formelt udpeget i Regionplan 2005.  Efter strukturreformen, hvor amterne blev nedlagt, overtog staten arbejdet med den detaljerede grundvandskortlægning og zonering. Som et resultat heraf blev den oprindelige afgrænsning justeret og herefter udpeget i en bekendtgørelse (Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer).

Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
OSD i Arrild m.fl. kortlægningsområdet blev af det daværende Sønderjyllands Amt oprindelig afgrænset og udpeget i Regionplan 2005. Hensigten med udpegningen var at sikre en velbeskyttet grundvandsressource som kilde for blandt andet den fremtidige vandforsyning af drikkevandskvalitet. Som et resultat af den efterfølgende detaljerede grundvandskortllægning blev den oprindelige afgrænsning justeret.

Indvindingsoplande til almene vandværker (IVO)
Sønderjyllands Amt fik i sin tid beregnet indvindingsoplande til almene vandværker i det meste af amtet herunder kortlægningsområdet Arrild m.fl. Siden blev der på basis af den grundvandsmodel, der blev etableret i forbindelse med grundvandskortlægningen, gennemført en beregning og afgrænsning af indvindingsoplandene til alle vandværkerne i kortlægningsområdet.

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)
I OSD og i IVO uden for OSD er der som et resultat af grundvandskortlægningen afgrænset og efterfølgende udpeget områder, der er særligt sårbare over for nitrat. Afgrænsningen er sket på basis af kortlægningen af den naturlige beskyttelse for nitrat samt af grundvandsdannelsen. Nitratfølsomme indvindingsområder, NFI, er derfor områder, hvor der sker grundvandsdannelse, og hvor beskyttelsen er ringe.

Indsatsområde (IO)
I områderne, der er udpeget som NFI, er der afgrænset og siden udpeget områder, hvor der ud over den generelle grundvandsbeskyttelse skal ske en særlig indsats for at mindske risikoen for forurening af grundvandet. Afgrænsningen er foretaget på grundlag af en vurdering af arealanvendelsen, hvor naturområder som skov, hede og mose er trukket ud af NFI arealerne. Indsatsområder, IO, til beskyttelse af grundvandet er således arealer med grundvandsdannelse, ringe beskyttelse for nitrat og som anvendes på en måde, der kan give anledning til nedsivning af nitrat.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Indsatsområde (IO)

Nitratsårbarhedszonering

Grundvandsdannelse


Links

Redegørelsesrapport

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer